Tourist Guide
język migowy
Błąd
  • Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów aktualnosci/2012/LIPIEC/umowa oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

KWP - Umowa o współpracy Studia Podyplomowe

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów aktualnosci/2012/LIPIEC/umowa oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

IMG 3395 0110 lipca br. JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu prof. zw. dr hab. Marian Gorynia oraz Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Krzysztof Jarosz podpisali umowę w sprawie współpracy w zakresie dydaktyki, praktyk studenckich i badań naukowych.

Cele i zadania studium: udoskonalenie umiejętności oraz poszerzenie wiedzy teoretycznej w zakresie problematyki organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej. Proponowane przedmioty odzwierciedlają aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w wybranej jednostce administracji publicznej. Zadania studium ukierunkowane są na zaznajomienie słuchaczy z aktualnym stanem wiedzy na temat organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi oraz z konkretnymi metodami i narzędziami, możliwymi do zastosowania w praktyce zarządzania, w tym m.in. w zarządzaniu kryzysowym. Kryteriami doboru omawianych zagadnień będzie ich aktualność i praktyczna przydatność. Zajęcia są prowadzone przez wykładowców Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz praktyków wywodzących się z organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. 
Studium przeznaczone jest głównie dla kadry kierowniczej wszystkich szczebli i funkcji wybranej jednostki administracji publicznej odpowiedzialnej za porządek i bezpieczeństwo, a więc dla osób kierujących mniejszymi bądź większymi zespołami pracowniczymi, a także osób planujących zajmować się problematyka zarządzania kryzysowego. O przyjęcie na studium mogą się ubiegać osoby, które mają dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich lub licencjackich. Od słuchaczy oczekuje się przede wszystkim aktywnego udziału w zajęciach studium.
Ramowy program przedmiotowy:

·     Zarządzanie zasobami ludzkimi (polityka kadrowa, planowanie kadrowe, analiza pracy, opisy stanowisk pracy, dobór i selekcja pracowników, rozwój pracowników, planowanie karier, system ocen pracowników, systemy motywacyjne pracowników)
·     Komunikacja interpersonalna (komunikacja werbalna, bariery komunikacyjne i ich ograniczanie, rola komunikacji niewerbalnej, przemówienia a prezentacje, formy komunikowania się w organizacji, style komunikowania się, najważniejsze aspekty sztuki negocjacji, kultura komunikacji)
·     Koncepcje i metody zarządzania (zarządzanie przez wyjątki, zarządzanie przez delegowanie, zarządzanie przez cele, techniki twórczego myślenia, współczesne koncepcje zarządzania)
·     Zarządzanie strategiczne (cykl zarządzania strategicznego, podejścia do zarządzania strategicznego, typologia strategii rozwoju przestępczości, misja, wizja i cele długookresowe, analiza strategiczna, wybór strategiczny, budowa programów operacyjnych, formułowanie celów strategicznych)
·     Zasady i metody podejmowania decyzji kierowniczych (racjonalny model podejmowania decyzji kierowniczych, indywidualne i grupowe podejmowanie decyzji, przyczyny ograniczonej racjonalności)
·     Struktury organizacyjne współczesnych organizacji (elementy struktury organizacyjnej, modele struktur organizacyjnych, współczesne rozwiązania strukturalne, wielowymiarowa analiza struktury organizacyjnej)
·     Psychologia zarządzania w stanach kryzysowych (rola psychologii zarządzania w zarządzaniu zespołem, społeczne umiejętności kierownicze, model skutecznego kierownika, zarządzanie wiedzą w organizacji)
·     Techniki negocjacji i rozwiązywania konfliktów w sytuacjach kryzysowych
·     Kierowanie zespołem (koncepcje motywacji, negocjacje w stosunkach pracowniczych, kształtowanie roli lidera, funkcje i style liderowania, organizacja pracy własnej, komunikacja interpersonalna, zarządzanie konfliktem)
·     Planowanie i organizacja pracy (analiza pracy, metody planowania zatrudnienia, normowanie pracy, formy organizacji czasu i miejsca pracy - elastyczny czas pracy, telepraca)
·     Metody i techniki zarządzania (TQM - charakterystyka zarządzania jakością zgodnego z normami ISO, etapy prac nad systemem jakości, dokumentacja, auditing, aplikacyjne aspekty wdrażania jakości pracy)
·     Zarządzanie wynikami (zasady zarządzania wynikami pracy, kluczowe elementy procesu zarządzania wynikami pracy, ocena pracownicza jako składowa procesu zarządzania wynikami - narzędzia i kryteria oceny pracowniczej, praktyczne wskazówki dotyczące prowadzenia rozmowy oceniającej, monitorowanie i ewaluacja zarządzania wynikami pracy).
·     Zarządzanie kryzysowe z uwzględnieniem zabezpieczenia logistycznego;

·     Przestępczość z wykorzystaniem zaawansowanych technologii informatycznych (cyberprzestępczość).

·     Wykorzystanie analizy kryminalnej w pracy śledczej.

·     Formy współpracy służb powołanych do wykrywania i ścigania przestępców, zapewnienia bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli.

·     Kształtowanie wizerunku (wizerunek jako cel działań public relations, wizerunek a tożsamość instytucji i osoby publicznej, czynniki i instrumenty kształtowania wizerunku, media masowe jako instrument kształtowania wizerunku).

Egzaminy z przedmiotów: słuchaczy obowiązuje zaliczenie wszystkich wykładów i warsztatów, a także zdanie egzaminu końcowego po napisaniu pracy podyplomowej.

Czas trwania studium: dwa semestry. Zajęcia na studium prowadzone będą w systemie zaocznym, w formie dwudniowych zjazdów dwa razy w miesiącu, w piątki po południu (16.10 -21.00) oraz soboty (około 8.10-16.00). Początek studium – październik/listopad 2012 r.

Informacje i zgłoszenia:

mł. insp.  Sławomir Gembara, Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. "> Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.                  tel. 061 84 132 51

Koszt uczestnictwa uzależniony jest od liczby słuchaczy (przy frekwencji min. 30 osób na poziomie ok. 3250 zł. – istnieje możliwość rozłożenia na 3 raty).
Rekrutacja trwa do 28 września 2012 r. (należy podać jednostkę, imię nazwisko, tel. kontaktowy, adres email na który Uczelnia wyśle dalsze informacje).
Informacja umieszczona jest również na helpdesku w zakładce zarządzania jakością.
{gallery}aktualnosci/2012/LIPIEC/umowa{/gallery}