Tourist Guide
język migowy

Wydział Postępowań Administracyjnych

Biorąc pod uwagę zachodzące zmiany na rynku pracy powstał program innowacyjny mający na celu przygotowanie młodzieży chcącej w przyszłości podjąć pracę w strukturach policji, wojska, straży pożarnej lub innych instytucjach obronnych. W ramach programu w szkołach  powstają klasy o profilu „policyjnym" lub „bezpieczeństwo publiczne".  Założeniem jest aby absolwenci tych klas byli przygotowani w zakresie merytorycznym, sprawnościowym i osobowościowym do kontynuacji  kształcenia w szkołach policyjnych,  wyższych szkołach aspirantów pożarnictwa oraz na uczelniach wyższych na kierunkach z zakresu bezpieczeństwa publicznego, a także w innych instytucjach służących ochronie ludzi, mienia, informacji oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

W trakcie nauki uczniowie mają możliwość poznania specyfiki funkcjonowania służb bezpieczeństwa zarówno do strony teoretycznej jak i praktycznej. W programie kształcenia ujęte sa elementy socjologii, psychologii, wybrane elementy prawa, podstawy kryminalistyki, elementy samoobrony, ochrona ładu i porządku publicznego oraz wyszkolenie strzeleckie. Realizacja programu w takim zakresie jest możliwa przy współpracy pedagogów z policjantami. W związku z tym zawierane są umowy partnerskie między Wielkopolskim  Komendantem Wojewódzkim  Policji w Poznaniu a Dyrektorami szkół, które wdrażają program w swych placówkach.


WZÓR UMOWY
Umowa Partnerska
Zawarta w  dniu  ……………….. r.,  pomiędzy: 
………………..(nazwa szkoły)……………………………zwanym w dalszej  części umowy  Partnerem , w imieniu którego działa:

Dyrektor szkoły…………………………………………………………………………………,
a
Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu, zwaną w dalszej części umowy Partnerem Wspierającym, którą reprezentuje:

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji  w Poznaniu –  nadinsp.  Krzysztof JAROSZ 
zwana dalej „umową” o następującej treści:

§ 1
Celem niniejszej umowy jest nawiązanie współpracy i objęcie patronatem przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu klasy o profilu Bezpieczeństwo Publiczne w ….(nazwa szkoły)…….

§ 2
Patronat przyjmuje następującą formę:

1)      udzielanie pomocy dydaktycznej przez policjantów w realizacji programu nauczania;

2)      uczestnictwo młodzieży w imprezach organizowanych przez KWP w Poznaniu na rzecz bezpieczeństwa;

3)      uczestnictwo młodzieży w obozach tematycznych organizowanych wspólnie                         z Policją;

4)      organizowanie spotkań z uczniami mającymi na celu podnoszenie świadomości prawnej i społecznej odpowiedzialności za stan bezpieczeństwa publicznego, a co za tym idzie zainteresowanie młodzieży pracą w Policji.

§ 3
Współpraca odbywałaby się na zasadzie non profit. Strony nie wnoszą do współpracy udziałów finansowych.

§ 4
Umowa zostaje zawarta na czas funkcjonowania klasy o profilu Bezpieczeństwo Publiczne           w …(nazwa szkoły)….
 

§ 5
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 

§ 6
Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej   
 w drodze zawarcia aneksu.

§ 7
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron .

               Partner                                                                   Partner wspierający