Wprowadzenie - Policja Wielkopolska

Wprowadzenie

Wprowadzenie

Na przestrzeni ostatnich kilku lat w Laboratorium Kryminalistycznym KWP w Poznaniu podjęto szereg działań zmierzających do ustanowienia i wdrożenia w laboratorium systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących. Przygotowania do ustanowienia systemu rozpoczęto od sformułowania polityki systemu zarządzania laboratorium dotyczącej jakości, a działalność realizowaną przez laboratorium opisano w dokumentacji systemu - Księdze Jakości, procedurach i instrukcjach ogólnych oraz procedurach badawczych i instrukcjach badań.

Funkcjonujący system zarządzania był rozwijany we wszystkich obszarach działalności laboratorium poprzez podejmowanie działań jakościowych, administracyjnych i technicznych niezbędnych dla potwierdzenia przez krajową jednostkę akredytującą kompetencji laboratorium do przeprowadzania badań wybranymi metodami badawczymi.

Po przeprowadzeniu przeglądu dokumentacji wdrożonego systemu zarządzania na zgodność z mającymi zastosowanie przepisami prawa, normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 i wymaganiami akredytacyjnymi, Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Laboratorium Kryminalistyczne zgłosiła gotowość w Polskim Centrum Akredytacji (PCA) do rozpoczęcia procesu akredytacji.

Akredytacji udzielono dnia 22.04.2013 r. Polskie Centrum Akredytacji Certyfikatem Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 1427 potwierdziło, że Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Laboratorium Kryminalistyczne spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Akredytowana działalność jest określona w Zakresie Akredytacji Nr AB 1427.

Zakres Akredytacji Nr AB 1427 ulegał zmianom. Aktualnie zakres akredytacji obejmuje obszar:

  • badań daktyloskopijnych - wizualizacja śladów daktyloskopijnych i identyfikacja odwzorowań linii papilarnych,
  • badań genetycznych.

Akredytacja laboratoriów badawczych prowadzących działalność w tych obszarze ma charakter obligatoryjny z mocy Decyzji ramowej Rady 2009/905/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie akredytacji dostawców usług kryminalistycznych wykonujących czynności laboratoryjne.

Dołączyliśmy do grupy europejskich laboratoriów kryminalistycznych posiadających akredytację w obszarze objętym przedmiotowym prawem.

Po ponownej ocenie laboratorium w styczniu 2017 r. akredytacja Nr AB 1427 została przedłużona, a spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu Laboratorium Kryminalistyczne zostało potwierdzone aktualnym certyfikatem akredytacji wydanym przez PCA dnia 27.01.2017 r.

Zgodnie ze Wspólnym Komunikatem ISO-ILAC-IAF w sprawie wymagań dotyczących systemu zarządzania zawartych w normie ISO/IEC 17025:2005 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących (Styczeń 2009) dostępnym na stronie www.pca.gov.pl spełnienie przez laboratorium wymagań normy ISO/IEC 17025:2005 oznacza, że laboratorium spełnia zarówno wymagania w zakresie kompetencji technicznych, jak i systemu zarządzania, które są niezbędne dla spójnego zapewnienia wiarygodnych technicznie wyników badań.

System zarządzania ustanowiony i wdrożony w Laboratorium Kryminalistycznym KWP w Poznaniu jest utrzymywany i ciągle doskonalony.